Povinně zveřejňované informace

Zveřejnění informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Svobodný přístup k informacím je upraven zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, který ukládá povinným subjektům vybrané informace zveřejnit i způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Výčet těchto informací stanoví vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Příslušné informace jsou dostupné v této sekci.

1. Název 
Obec Dívčí Kopy

2. Důvod a způsob založení 
Obec Dívčí Kopy se oddělila od obce Nová Včelnice k 1.1.1993

3. Organizační struktura
                                    starosta
                                    místostarosta
                                    finanční výbor
                                    kontrolní výbor
                                    další členové zastupitelstva

4. Kontaktní spojení
Viz. kontakty

5. Bankovní spojení
Případné platby lze poukázat: česká spořitelna 603175379/0800

6. IČ
42409764

7. DIČ
obec není plátcem DPH

8. Dokumenty 
ZDE
případně v archivu ZDE

9. Žádosti o informace
Pro komunikaci s obecním úřadem používejte prosím divci.kopy@volny.cz . Osobně lze úřad navštívit po telefonické dohodě.

10. Příjem žádostí a dalších podání 
ZDE


11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání
• Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení. 
• Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 
• O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat. 
• Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem. 
• Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu. 

Stížnost
• Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel, 
1.který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
2.kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
3.kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
4.který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

• Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam. 

• Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne 1.doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
2.uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

• O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. 

• Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

• Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena. 
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno. 

12. Formuláře
po dohodě na obecním úřadě

13. Popisy postupů
Návody pro řešení životních situací ZDE

14. Předpisy
Obecně závazné vyhlášky jsou k nahlédnutí na obecním úřadě

15. Úhrady za poskytování informací

Položka                                                                                                Sazba 
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)      0,00 Kč 
fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)                         0,00 Kč 
paušál provozních nákladů (materiál, energie)                     0,00 Kč 
ostatní náklady dle skutečně vynaložených nákladů 

16. Licenční smlouvy
Výhradní licence dosud nebylo nutné poskytovat

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 
ZDE
případně v archivu ZDE